Privacy

aligning business and information technology with a personal touch

Privacy

Uw privacy is voor i4knowledge van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

– onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken
– zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
– expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn
– benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen
– uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens

Communicatie

Via telefoon en e-mail kunt u met ons contact opnemen. Voor communicatie gebruiken wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens die u ons zelf verstrekt. Wij bewaren deze informatie zolang wij met u communiceren.

Cookies

Onze website gebruikt geen cookies.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde met derden, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens​

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te laten dragen. Indien gewenst kunt u een gespecificeerd verzoek hiervoor sturen naar info@i4knowledge.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

Klacht indienen​

Een eventuele klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar info@i4knowledge.nl. Wij pakken iedere klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Indien u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.